Գլխավոր

Մեր առաքելությունը և արժեքները

Հզոր թիմ Հմտություններ
 • Թիմային աշխատանքի բարենպաստ միջավայրի ստեղծում`հիմնված ընկերության կորպորատիվ արժեքների և նպատակների համընդհանուր գիտակցության վրա:
 • Ընկերության երկարատև հաջողության ապահով­­ման համար աշխարհայացքային մնայուն հայեցակարգի ձևավորում` օգնելու բոլորին հասկանալ և զգալ, թե ինչպես կարող են երևույթները մեկնաբանվել առավել ճշմարտացի:
 • Աշխատակիցների պրոֆեսիոնալիզմը բարձրացնելու և վերելք ունենալու ակնկալիքով ներդրումների կատարում` գիտակ և նպատակասլաց մարդկանց ներգրավմամբ, ուսուցմամբ և պաշտոնային առաջխաղացման կառավարմամբ:
 • Հնարավորությունների որոնում` ապահովելու անհատի, թիմի, ընկերության և իր հաճախորդների համընթաց զարգացում:
 • Կրթելու և առաջընթացի խրախուսում և  քաջալերում` որպես կառավարման կարևորագույն լծակ:
 • Շարունակական ուսուցման մթնոլորտի ձևավորում` ընկերության ներսում ինքնակրթության և ինքնազարգացման  գիտակցության արմատավորմամբ:


Հաճախորդներ Հանրություն
 • Անկախ տեսակետի ներկայացամբ հաճախորդներին ուղղորդում` իրենց ռազմավարական նպատակներին հասնելու ճշմարիտ և արդյունավետ ուղիներն ընտրելիս:
 • Հաճախորդներին որակյալ ծառայությունների և արժեքների մատուցում,
 • Հաճախորդների հետ արդյունավետ աշխատանքային հարաբերությունների ձևավորում և հաճախորդի պահանջմունքները բավարարելու նպատակով նոր մեթոդների ձեռնարկում:
 • Հաճախորդի նպատակների գիտակցում` անհրաժեշտության դեպքում նրանց ուղղորդելով անկախ կարծիքի ներկայացմամբ:
 • Գործել որպես երկրի պատասխանատու քաղաքացիներ` ցուցաբերելով առավել լայն մտածելու ունակություն:
 • Ընկերության, ինչպես նաև հանրության  համար ապագա առաջնորդներ ստեղծելու պատասխանատվության ստանձնում:
 • Վստահելի առաջամարտիկի դերի ստանձնում` տրամադրելով ընկերության գիտելիքներն ու փորձը ի շահ հանրության:

Հրապարակումներ

Հաշվետվություններ

Հաճախորդների հաշվետվություններ